KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ:

Özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması hususları Anayasamız ile teminat altına alınmış olup, bu korumayı daha da güçlendirmek üzere çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

6698 sayılı Kanunda, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım kapsamında isim, adres, telefon, yaş, e-mail vb. her türlü kişisel bilgileriniz, “kişisel veri” niteliğinde olup, 6698 sayılı Kanun’un koruması altındadır.

 

Yine kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kanunda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmış olup, bu bilgileriniz de 6698 sayılı Kanun’un koruması altındadır.

 

Şirketimizin www.yasamrotasi.com web sitesi üzerinden satın alınan “Yaşam Rotası Yıllık Premium Üyelik Paketi” kapsamında, şirketimize yazılı veya dijital ortamda gönderilen kullanıcı/üye listesinde adı geçen kişilerin bildirdiği kişisel verileri bakımından, Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz.

 

Kişisel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde gerekli olması halinde açık rızanız da alınmak kaydıyla kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Sizlere başta sağlık alanında olmak üzere bir çok avantajı sunan üyelik sistemimiz olan Yaşam Rotası’na üye olabilmeniz, özellikle anlaşmalı olduğumuz özel sağlık kurumlarının hizmetleri başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren bir çok kurumdan elde ettiğimiz indirim avantajlarından faydalanabilmeniz için, adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, doğum tarihiniz, GSM numaranız, e-mail adresiniz ve ikamet iliniz gibi genel kişisel verilerinizi sisteme doğru bir şekilde girmeniz ve TC Kimlik doğrulama işlemini yaptırmanız gerekmektedir.

 

Bu yükleme tamamlandığı anda, kişisel verileriniz, şirketimizin arşiv sistemi olan Yaşam Rotasi’nda otomatik olmayan yollarla (sistemi kullanarak yaptığınız işlemler sonucunda) işlenmiş olacaktır. Kişisel verilerinizin şirketimizce otomatik olmayan yollarla işlenmesi, size sunacağımız avantajlar kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili bir husustur. Hatta sözleşmenin ana konusunu; belirtilen kanun kapsamında bilgilendirilmeleriniz yapılarak, hukuka uygun onay ve açık rızalarınız da alınmak suretiyle kişisel verilerinizin Yaşam Rotası sistemine girilmesi ve bu sistemde arşivlenmesi/depolanması oluşturmaktadır.

 

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

 

a) Yaşam Rotası’nın anlaşmalı olduğu kurumlar arasında bulunan başta sağlık kurumları olmak üzere bir çok kurumun özel hizmetlerinden üyelerin ve yakınlarının faydalanmasının sağlanabilmesi.

b) Yaşam Rotası’nın anlaşmalı olduğu kurumlara başvuran üyelerin ve yakınlarının, Yaşam Rotası üyesi veya üye yakını olup olmadıklarının tespitinin doğru şekilde yapılabilmesi ve bu noktada gerçekleştirilebilecek suistimal durumlarının önüne geçilmesi.

c) Yaşam Rotası üyelerinin yoğun olarak ikamet ettikleri lokasyonların tespit edilmesi ve bu lokasyonlardaki anlaşmalı kurumların üyelere ve yakınlarına sunduğu avantajların iyileştirilmesi.

d)  Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,

e)  Sistemde yapılabilecek güncellemelerden, yeni anlaşmalardan ve avantajlardan kullanıcıların haberdar edilebilmesi,

f)   Kullanıcılara güvenlik uyarılarının gönderilebilmesi,

g)  Yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YAŞAM ROTASI SİSTEMİNE İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEBİMİZ:

Üyelere ve yakınlarına sunduğumuz üyelik avantajları hizmetinin gereğini eksiksiz, doğru ve tam amacına uygun olarak yerine getirebilmek, yani sözleşmeyi ifa etmektir.

 

Kişisel verileriniz, www.yasamrotasi.com’un hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, işbu aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak mutlaka açık rızanız alınacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, internet üzerinden Yaşam Rotası’nın elektronik servisi olan www.yasamrotasi.com ‘un üyelik girişi alanından sisteme giriş yapmanız, kişisel verilerinizi bizzat sisteme girmeniz ve doğrulatmanız sureti ile toplanabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenecek olup, Yaşam Rotası’na ait bilişim sistemlerine nakledilerek, dijital ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SÜRESİ:

Kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması (üyeliğinizin sona ermesi, iptal edilmesi veya üyelik kaydınızın silinmesini talep etmeniz halinde), şirketimiz tarafından re’sen veya yazılı ya da Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen yöntemler ile ileteceğiniz talebiniz üzerine derhal silinecek, yok edilecektir.

 

Kişisel verilerin silinmesine ve yok edilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken ve sonuçlandırırken, diğer kanunlarda yer alan ve özellikle şirketimize veri saklama yükümlülüğü getirebilecek hükümlere de riayet edeceğimizi bilmenizi isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

Kişisel verilerinize erişim için yetki ve açık rıza verdiğiniz (Yaşam Rotası çalışanları haricindeki) üçüncü kişilerin, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi izin verilen amaç dışında kullanması veya Yaşam Rotası sisteminin dışına aktararak sizi zarara uğratması halinde Yaşam Rotası’na hiç bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

Yaşam Rotası çalışanları, taahhüt ettiğimiz avantajları / hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapabilecektir. Ayrıca mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde veya kullanıcıların açık rıza ile yazılı olarak veya sistem üzerinden talepte bulundukları hallerde üçüncü kişi ya da kurumlara da veri aktarımı yapabilecektir. Bu sayılı haller dışında, Yaşam Rotası çalışanlarının kullanıcıların kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişi ya da kurumlara veya yurt dışına aktarması mümkün değildir.

 

Daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ:

Yaşam Rotası’na başvurarak,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kimseye aktarılıp aktarılmadığını öğrenme ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Taahhüt edilen hizmetin sağlanabilmesi, mevzuatın zorunlu kılması ve/veya açık rıza ile yazılı talepte bulunmanız dolayısıyla verileriniz üçüncü kişi ve kurumlara veya yurt dışına aktarılmış ise, eksik ve yanlış işlenmiş olan kişisel verilerinizin düzeltildiğinin bu verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yine işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

VERİ GÜVENLİĞİ:

Yaşam Rotası olarak, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktayız. Şirketimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanabilmektedir.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yasamrotasi.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; “Veysel Karani Mahallesi, Kanuni Caddesi, Bizimtepe Aydos Sitesi, Bina No:3, L Blok, No:43, Sancaktepe / İstanbul” adresine posta yolu ile veya şirketimizin resmi e-mail adresi olan info@yasamrotasi.com adresine e-mail yolu ile gönderebilirsiniz.

 

Bu metin en son 20 Aralık 2020 tarihinde güncellenmiştir.

 

Başvuru formunu indirmek için tıklayın